Ακίνητος μηχανισμός διάνοιξης της άνω γνάθου (RPE: rapid palatal expander)

Image

Ακίνητος μηχανισμός διάνοιξης της άνω γνάθου (RPE: rapid palatal expander)

Συγκολλάται σε δόντια της άνω γνάθου μένοντας μόνιμα στο στόμα και οδηγεί με την ενεργοποίηση του σε διάνοιξη της άνω γνάθου και διόρθωση του στενογναθισμού.