Ακίνητος μηχανισμός διάνοιξης της άνω γνάθου (RPE: rapid palatal expander)

Συγκολλάται σε δόντια της άνω γνάθου μένοντας μόνιμα στο στόμα και οδηγεί με την ενεργοποίηση του σε διάνοιξη της άνω γνάθου και διόρθωση του στενογναθισμού.

Extreme Sports Bike